Loading...
Beskid Sądecki - geologia

Budowa geologiczna

Beskid Sądecki - Flisz Karpacki fot. tenpieknyswiat.pl

Beskid Sądecki zbudowany jest ze skał osadowych, które nazywane są, zresztą w całych Karpatach Zachodnich, z którego są zbudowane - fliszem karpackim. Piaskowce, łupki oraz skały margliste, które zalegały na obszarze Karpat, zostały sfałdowane w okresie trzeciorzędowym i uległy spiętrzeniu. Skutkiem tego było powstanie płaszczowiny magurskiej, która jest główną jednostką strukturalną w całych Karpatach Zachodnich.

Podłoże skalne

Diabelski Kamień na Jaworzynie Krynickiej

Ławice piaskowcowe oraz zlepieńce, które pochodzą z piaskowca magurskiego budują Beskid Sądecki. Częściowo udział w budowie podłoża skalnego miały warstwy starsze: podmagurskie łupki pstre, margle. Beskid Sądecki jest miejscem występowania licznych jezior osuwiskowych, których dość dużo jest w Rezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha). Wraz z jeziorami powstawało wiele osuwisk fliszowych oraz innych form osuwiskowych, które można podziwiać w wspomnianym rezerwacie, na Zadnich Górach ( 968 m n.p.m.) czy Wietrznych Dziurach ( 1038 m n.p.m.).

Gleba
Czarci Kamień Wierzchnia warstwa glebowa w Beskidzie Sądeckim to typowy utwór górski oraz podgórski. Dominują tutaj brunatne gleby kwaśne i wyługowane, glina oraz w dolinach rzecznych gleby aluwialne: mady. Gleby te są słabe, posiadają klasę IV ( połowa obszaru) oraz w jednej trzeciej gleby piątoklasowe. Najwyższą II klasę posiada zaledwie 2% obszaru Beskidu Sądeckiego.

fot. Artur Wolski

Popradzki Park Krajobrazowy

fot. Artur Wolski

Popradzki Park Krajobrazowy

fot. Artur Wolski

Popradzki Park Krajobrazowy

fot. Artur Wolski

Popradzki Park Krajobrazowy

fot. Artur Wolski

Popradzki Park Krajobrazowy

fot. Artur Wolski

Popradzki Park Krajobrazowy